نشست‌های دونا

۴ - متن دوسویه در وب

۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۱۹:۰۰
توسط: مصطفی آهنگرها

۳ - هکاتون مشارکت در فونت‌های اویغور

۲۸ فروردین ۱۴۰۳ ساعت ۱۹:۰۰

۱ - معرفی ریلاگ و دونا

۱۷ فروردین ۱۴۰۳ ساعت ۱۶:۰۰
توسط: مصطفی آهنگرها